TUNNEL DRYER เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยมีรูปร่างคล้ายทางขนาดใหญ่ มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบ หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อลดความชื้นให้ถึงระดับที่กำหนด ซึ่งมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการอบแห้ง