เครื่องคั้นน้ำผัก ผลไม้ ( Fruit Vegetable Screw Juicer )

เครื่องคั้นน้ำผัก ผลไม้ (Fruit Vegetable Screw Juicer) เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับคั้นน้ำและแยกกากจากผักและผลไม้ โดยการบด โดยการใส่วัตถุดิบที่ป้อน ตัวใบพัดจะทำการคั้นน้ำจากวัตถุดิบในแนวระนาบ จากนั้นกรองน้ำแยกกากใยโดยแผ่นกรอง เครื่องสามารถปรับความเร็วในการหมุนของใบพัดให้บดละเอียด หรือหยาบได้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายการผลิตใหญ่ได้