by author1 author1

สัมมนาเชิงวิชาการ ” กัญชา พารวย “

ครั้งที่  49

 สัมมนาเชิงวิชาการ ” กัญชา พารวย “

                        ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย        

            

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ท่านอลงกรณ์   พลบุตร   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาสัมมนาเชิงวิชาการ  ร่วมกับเครือข่าย ศภ.8 กสอ./กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ/กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร/สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี/สภาเกษตรแห่งชาติ/สมาคมเครื่องจักรกลไทย/มทร.ธัญบุรี/สกท.   ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64

 

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ข่าวกิจกรรม: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติภารกิจแทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายอรรถพล อรุโณรส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติ       การเปิดสัมมนาหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” พร้อมทั้งฟังบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” จัดโดย บจ.ยูโรเบทส์เทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน   ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

**แหล่งที่มา**  FTI PT news

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

หนังสือรับรอง MiT

หนังสือรับรอง MiT

 

Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-2

ผลิตโดย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125550046180

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 มีผลถึง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

(Made in Thailand : MiT) คือ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ประโยชน์ของการรับรอง MiT
1. สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่
ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
2. สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
3. สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

แหล่งที่มา https://www.fti.or.th/mit/

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

บัญชีนวัตกรรมไทย

บัญชีนวัตกรรมไทย

         ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ทางบริษัทได้รับบัญชีนวัตกรรมไทย เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย โดยที่ผ่านมาสำนักงบประมาณได้ดำเนินการและประกาศบัญชีนวัตกรรมแล้วนั้น สำนักงบประมาณได้แจ้งว่า ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมของเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการตรวจสอบราคาแล้ว ได้ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่

1.เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)
*  2 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 2  สามารถระเหยน้ำ 2 ลิตร/ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ 350 *C
*  5 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 5  สามารถระเหยน้ำ 5 ลิตร/ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 350 *C
*  10 ลิตร/ชั่วโมง ในรุ่น SDE – 10 สามารถระเหยน้ำ 10 ลิตร/ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิ 350 *C

คุณสมบัติเฉพาะ

1. กำลังการผลิตสูงสุดในการระเหยน้ำ ที่อุณหภูมิ 350 *C โดยใช้หัวฉีดชนิดลมช่วยเป่า(AIR ATOMIZER)

2. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350 ㆍC

3. สามารถควบคุมอุณหภูมิทางออกได้ โดยการควบคุมอัตราป้อนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบแมนนวล

4. สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่าผลผลิต (YIELD)

4.1 ไม่ต่ำกว่า 85% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 ㆍC ทดสอบด้วยน้ำ 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน  0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 2

4.2 ไม่ต่ำกว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 *C ทดสอบด้วยน้ำ 1 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน 0.2 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 5

4.3 ไม่ต่ำกว่า 90% ที่อุณหภูมิขาเข้า 175 *C ทดสอบด้วยน้ำ 2 กิโลกรัม ผสมผงมอลโตเดกตริน0.4 กิโลกรัม ในรุ่น SDE – 10

สิทธิประโยชน์

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อ 1 –4 จะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี* ซึ่งหากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี และหากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ายงานภาครัฐจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลา 8 ปี
  • ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีวิธีการทํานองเดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติแหล่งที่มา สิทธิประโยชน์ – บัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (innovation.go.th)
    thaiInnovation-63-Dec.pdf (buu.ac.th)

by author1 author1 ไม่มีความเห็น

สิทธิบัตรเครื่องจักรของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

สิทธิบัตรเครื่องจักรของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับสิทธิบัตร จำนวน 4 ฉบับได้แก่
1.เครื่องสกัดด่วนน้ำสมุนไพร
2.เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง
3.เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
4.ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

by admin admin ไม่มีความเห็น

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดได้รับรางวัล

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเดีน ประจำปี2563

ประเภทจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

by admin admin ไม่มีความเห็น

สถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด-19

ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก

 

by admin admin ไม่มีความเห็น

พิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี62

22 กรกฎาคม 2563  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยีจำกัด

ได้รับรางวัล เกียรติยศ วิสาหกิจต้นแบบ ในการประกวดวิสาหกิจต้นแบบ ประจำปี 62

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP

โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

และ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ