เครื่องแยกเม็ดแตก (Tablet Sorting Machine)

เครื่องคัดแยกขนาดของเม็ดอัด ที่ไม่ได้ตามขนาดออก