INFRARED DRYER เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งสินค้าหรือวัตถุดิบโดยใช้รังสีอินฟราเรด เพื่อทำให้น้ำหรือความชื้นในสิ่งของนั้นระเหยออกไป ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้สินค้าหรือวัตถุดิบแห้งอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง