เครื่องวิเคราะห์ทดสอบกัญชา (Cannabis Testing Analyzer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของกัญชา เช่น ปริมาณของสารสารพันธุกรรม (THC) และกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เครื่องนี้มักถูกใช้ในสถานที่ที่มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือในการควบคุมคุณภาพของกัญชาที่ถูกผลิตเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์