LABORATORY HOMO MIXER เป็นเครื่องที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับการผสมสารเคมีหรือสารอื่น ๆ ในปริมาณเล็ก ๆ เพื่อให้ได้สารผสมที่มีความเข้มข้นและความเร homogenous. เครื่องนี้มักถูกใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์สารเคมีในห้องปฏิบัติการ