เครื่องเติมถุง (Pouch Filler) เป็นเครื่องที่ใช้ในการเติมสินค้าต่างๆ เช่น ของเหลว ผง ลูกสูบ และของแข็งลงในถุง ปกติใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ และเคมี เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้า เครื่องเติมถุงสามารถแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและขนาดของสินค้าที่จะเติม สามารถเป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัติหรือเต็มรูปแบบ และมักมีคุณสมบัติเช่น กลไกการเติม สถานีปิดซีล และการควบคุมสำหรับการปรับปริมาณการเติม