by satit.t satit.t

ขนาดของผงที่ได้จากการแปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดราย

ขนาดผงที่จะได้จะมีขนาดที่เล็กกว่า 10 µm และส่วนใหญ่จะมีขนาด 5 µm โดยขนาดที่เกิดขึ้นจะมีหลายองค์ประกอบจะที่ส่งผลต่อขนาดที่ได้ เช่นขนาดของหยดน้ำก่อนจะถูกทำแห้ง ทิศทางของลมที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่ขนาดที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการเปลี่ยนของเหลวเป็นละอองฝอย โดยการจัดเรียงองค์ประกอบของหยดน้ำที่ไหลออกมามีองค์ประกอบดังนี้ พลังงานที่ใช้,ชนิดของหัวฉีด และอัตราการไหลของของเหลว โดยการทำแห้งแบบหยดจะเริ่มทันทีหลังเกิดกระบวนการเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง และขนาดของผงจะเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นของของแข็งที่หยดน้ำนั้นถึงจุดวิกฤต

 

แหล่งอ้างอิง

Powder Technology Volume 247, October 2013, Pages 1-7 Fundamental analysis of particle formation in spray drying
Author: panelJoão Vicente , João Pinto , José Menezes , Filipe Gaspar