by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการทำ FLUIDIZED BED GRANULATOR จากผงจิ้งหรีด

1.ผงจิ้งหรีดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง FLUIDZED BED GRULATOR

 

 

 

 

 

 

 

3.ผงจิ้งหรีดเกาะกลุ่มที่ได้