by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์

1.น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่นำมาแปรรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้