by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการระเหยจากน้ำผักคราดหัวแหวนสด,ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำผักคราดหัวแหวน

1.ผักคราดหัวแหวนที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์

1.น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่นำมาแปรรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปสกัดด่วน,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากผักคราดหัวแหวนสด

1.ผักคราดหัวแหวนสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง HI SPEED EXTRACTOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

4.จากนั้นนำน้ำสารสกัดเข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR เพื่อนำแอลกอฮอล์กลับมาใช้ใหม่

 

 

 

 

 

 

5.ผลิตภัณฑ์น้ำผักคราดหัวแหวนที่ได้

 

 

 

 

 

 

6.แล้วนำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงผักคราดหัวแหวนสดที่ได้

 

by admin admin

เครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรให้เพื่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การอบรมเรียนรู้เครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรให้เพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จํากัด

นําเสนอผลงานในเรื่องของการแปรรูปทางการเกษตร จะพูดถึงกลางนํ้าและไปถึงปลายนําเกษตรกรจะ
ได้รับประโยชน์จะได้ถึงตลาดอย่างรวดเร็ว การสัมมนาจะมีหลายภาคส่วน ผู้ประกอบการหลายภาคส่วน
โดยมี ท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ มาเป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน ซึ่งบรรยายพิเศษให้ความสําคัญต่อการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล
อบแห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Dryer ) ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ ได้มีการ
เผยแพร่ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมาก

คุณสาธร เตรียมชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี

ความสําคัญของการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่ง
การเกษตร เรามีการปลูกมีการทําพืชไร่ต่าง ๆ มากมาย สินค้าทางการเกษตรส่วนมากเราก็ส่งออกหรือบริโภคเองในประเทศ แต่ทั้งนั้นเองสินค้าทางการเกษตรก็มีข้อจํากัดอยู่บางประการ
เช่น 1. อายุการเก็บ อายุการเก็บของสินค้าทางการเกษตร มีอยู่ได้ไม่นานมากนัก ขึ้นอยู่กับชนิด
เรื่องของข้อจํากัดในการเก็บรักษา ( Shelf Life ) อายุการเก็บ 2. ราคา ราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนัก
ทั้งนี้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเทคโนโลยี ในการแปรรูป เทคโนโลยีในการแปรรูปคือ เครื่องจักรที่จะมาเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น กล้วยสด ขายก็ได้ราคา แต่ถ้าเกิดเราแปรรูปจากกล้วยธรรมดาเป็น กล้วยอบแห้ง หรือกล้วย Freeze Dry ด้วยเทคโนโลยี Freeze Dry หรือ Spray Dry ทําให้ยืดอายุการเก็บของสินค้าทางการเกษตรยาวนานขึ้น ทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้นด้วย ตรงส่วนนี้เองทําให้กลางนํ้าหรือเทคโนโลยีทางการเกษตรมีส่วนสําคัญมาก ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรช่วยพัฒนาประเทศ ก่อนที่จะไปถึงปลายทางมาถึงผู้บริโภค สินค้าเราส่งออกออกไปต่างประเทศทีเกิดขึ้นคือ เขาก็เอาไปแปรรูปแล้วก็ส่งกลับมาในประเทศไทย และขายในราคาที่สูงกว่า เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีการแปรรูปมากนัก
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จํากัด ก็มีเทคโนโลยีเครื่องจักรการแปรรูปสินค้าให้คนไทยได้ใช้ก็จะมา
สามารถแปรรูปสินค้าส่งออกไปได้ในราคาที่สูงขึ้น

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สารสําคัญในสมุนไพรแต่ละตัวมีปริมาณคงที่ ถ้าเอาสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรกึ่งสดหรือว่าเป็นสมุนไพรแห้ง
แต่ว่าไม่ได้แปรรูปมา ต้องเอาไปต้ม เอาไปรับประทาน จึงมีความแปรผันว่าไปต้มๆนานเท่าไหร่ ต้ม 3 เอา
1 ต้มนานเกินไปไหม ต้มแล้วไม่นาน ปริมาณที่ดื่ม ดื่มแก้วเล็กแก้วใหญ่ชนิดต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ถ้าแปรรูปมา
ต้องอยู่ในรูปที่รับประทานง่าย เพราะในการใช้เครืองจักรที่มีส่วนทําให้ผู้ป่วยบริโภคง่ายขึ้นจะดีกว่า
ยกเว้นเราไม่รู้ว่าสารสําคัญคืออะไร รู้แต่ว่าสกัดแบบนี้ต้องมีเครื่องต้มอัตโนมัติ ขณะนี้ก็ทํามาเป็นซองนํา
ใส่เป็นซอง ๆ มา ซึ่งความคงทนของยาชนิดนี้จะอยู่ได้ไม่นาน หรือถ้าเป็นแบบ Spray Dry หรือ Freeze Dry
กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะอยู่ได้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี ก็จะทําให้เราใช้สมุนไพรในอุตสาหกรรมได้มากขึ้น

SME D bank ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานด้านการแปรรูปสมุนไพร เป็นหน่วยงานขึ้นตรง 2 กระทรวง (กระทรวงการคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม) SME D bank เป็นธนาคารรัฐ การดําเนินกิจกรรมต่างอยู่ภายใต้นโยบาย
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รายย่อย ๆ เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น SME D bank ไม่ใช่ให้เข้าถึง
แหล่งทุนอย่างเดียว มีการพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการเข้าสู่การแข่งขันการพัฒนาการด้าน Packaging
SME D bank มีการช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ๆ ด้านสมุนไพรได้อย่างไร ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่
ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการ SME ในการเข้าแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น อัตราดอกเบี้ยตํ่าเพียง 3 % ต่อปี
เท่านั้นยังไม่พอ ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเรื่องของหลักประกัน พร้อมที่จะมีพันธมิตรในเรื่องของการช่วยมา
คํ้าประกันสินเชื่อโดย บสย. โดยปกติ บสย.จะคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันลูกค้าต่อราย 1.75 ของวงเงิน
ตอนนี้ SME D bank มี Package ที่ร่วมกันฟรี 3 ปีแรก เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลเรื่องการ
เข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ประกอบการต้องการขยายปรับปรุง
มีความรู้เรื่องการผลิตด้านสมุนไพรแปรรูปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าต้องการในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
หรือการลงทุน เงินหมุนเวียนต่าง ๆ เข้ามาที SME D bank ได้

by admin admin

ทำไมใช้การตั้งค่าเหมือนกันแต่ทำสเปรย์ดรายเป็นผงไม่ได้?

Different setting in different model of spray dryer

ทำไมใช้การตั้งค่าเหมือนกันแต่ทำสเปรย์ดรายเป็นผงไม่ได้?

การตั้งค่าของเครื่องสเปรย์ดรายเออร์มีหลักๆคือ อุณหภูมิลมร้อนขาเข้า แรงดันลมภายในถังอบแห้ง แรงดันของเหลว อัตราการป้อนของเหลว แต่ละรูปแบบมีส่วนการตั้งค่าที่ต่างไปเช่น หัวฉีดแบบใช้ลมช่วย สามารถปรับค่าได้ทั้งการไหลของเหลว และแรงดันลมช่วย หัวฉีดแบบแรงดันปรับค่าที่อัตราไหลและแรงดันของเหลว

การทดลองจะเลือกใช้สเปรย์ดรายเออร์ขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณของตัวอย่างในการทดสอบแต่ละครั้ง วัตถุดิบบางอย่างมีราคาสูงมากหากทดลองในเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ขนาดใหญ่จะทำให้ใช้งบประมาณสูง

ขณะเดียวกันสเปรย์ดรายเออร์ขนาดเล็กมีข้อจำกัดในการใช้คือ หัวฉีดไม่สามารถใช้แรงดันสูงหรือหัวฉีดที่มีการกระจายเป็นวงกว้าง เพราะจะทำให้ของเหลวไปติดตามผนังภายรอบไม่เป็นผงละเอียด หัวฉีดที่เลือกใช้คือหัวฉีดแบบใช้ลมช่วย two fluid spray nozzle ใช้แรงดันลมในการเป่าให้ของเหลวเป็นละอองฝอย

อุณหภูมิขาเข้า (hot air inlet temperature) ได้มาจากการวัดค่าด้วยเทอโมคอปเปิ้ล (thermocouple) ไม่ได้แสดงถึงอุณหภูมิภายในถังอบแห้ง (drying chamber)ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเมื่อลมร้อนเข้าสู่ถังอบแห้ง อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป บริเวณที่ต่างกันมีอุณหภูมิที่ต่างกันไป ซึ่งไม่ได้แสดงในตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ temperature controller

แม้จะใช้ฮีทเตอร์ขนาดเท่ากัน ถ้าขนาดท่อลมเข้าต่างกันก็แสดงอุณหภูมิที่ต่างกันออกไป เปรียบเทียบให้เห็นภาพในห้องที่เปิดแอร์ขนาด 12,000 BTU ในห้อง 3×3 เมตร อุณหภูมิห้อง 22 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเปิดแอร์ขนาดเท่ากันในห้องประชุม 10×20 เมตร ที่ลมเย็นทางออกของแอร์อาจจะทำได้ 22 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิห้องจะสูงกว่า 22 องศาเซลเซียส

เมื่อลมร้อนเข้าสู่ถังอบแห้งอุณหภูมิจะลดลงด้วยปริมาตรที่เพิ่มขึ้นตามหลัก Heat transfer เครื่องแต่ละเครื่องมีขนาดปริมาตรถังไม่เท่ากัน ความกว้าง*สูง ไม่เท่ากัน ลักษณะของการไหลของความร้อนจึงแตกต่างออกไปเช่นกัน ฉนวนกันความร้อนต่างชนิด ต่างความหนา ก็เป็นอีกส่วนที่สร้างความแตกต่าง

หัวฉีดแบบใช้ลมช่วยจะมีลมเย็นจากหัวฉีดเข้าไปปนกับลมร้อนภายในถังอบแห้ง ต่างจากเครื่องขนาดกลางและใหญ่ที่มักใช้หัวฉีดแรงดันที่มีแต่ความดันจากของเหลวเท่านั้น หัวฉีดต่างรูปแบบจะมีการกระจายตัวของเหลวไม่เหมือนกัน

Hot air distributor ตัวกระจายความร้อนมีผลต่อลักษณะการหมุนเวียนของลมร้อนในระบบ ถ้ากระจายได้ดีถังอบจะมีความร้อนเป็นเกลียวหมุนจากบนลงล่าง ไม่มีแรงดันย้อนกลับ

Exhaust fan พัดลมดูดของแต่ละเครื่องมีขนาดต่างกัน แม้ว่าขนาดกำลังวัตต์อาจจะเท่ากัน แต่ขนาดของตัวพัดลมและใบพัดที่ต่างก็ส่งผลต่อการตั้งค่าที่เหมาะสม พัดลมที่ต่างกันส่งผลถึงแรงดันและอัตราไหลที่ต่างกันออกไป แม้ตั้งค่าอุณหภูมิขาเข้าเท่ากันแต่ขนาดพัดลมต่างกัน อุณหภูมิภายในถังอบแห้งจะแตกต่างกัน จุดนี้คือจุดสำคัญที่ทำให้การตั้งค่าที่เหมาะสมของเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ที่ต่างกัน มีการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ค่าอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่วัดได้บ่งชี้ถึงอุณหภูมิแค่จุดเดียวเท่านั้นคือท่อลมเข้า

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำใบบัวบก

1.สกัดน้ำใบบัวบกด้วยการถังต้มสแตนเลส SUS-304

2.ทดสอบหาค่าความเข้มข้น (Brix) ด้วย Refractometer

3.กรองน้ำใบบัวบก ป้อนเข้าถังป้อน

4.สเปรย์ดรายด้วยอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส

5.ได้ผงแห้งสมุนไพรสกัดใบบัวบกพร้อมนำไปบรรจุจำหน่าย