by satit.t satit.t

แหล่งที่มาของความร้อนของเครื่องสเปรย์ดราย

การทำงานของเครื่อง Spray Dryer เริ่มจาก อากาศจะถูกดูดผ่านตัวกรองและผ่านตัวให้ความร้อน จากนั้นจึงเข้าสู่ห้องอบแห้ง จากนั้นของเหลวจะถูกดูดโดยปั๊มผ่านอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดละอองฝอยคือ atomizer ภายในห้องอบ เมื่อละอองสัมผัสกับอากาศร้อนจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็ว และจะได้ผงของผลิตภัณฑ์

มีรูปแบบที่ที่ใช้เชื้อเพลิง แก็สLPG หรือ Methane กับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า
ในระบบแก๊สมี 2 แบบคือ Direct ที่ให้ความร้อนโดยตรงและ Indirect ที่แลกเปลี่ยนความร้อนผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อน Heat exchanger ก่อนที่ความร้อนจะเข้าถังอบแห้ง ในอุตสาหกรรมอาหาร สมุนไพร และยาที่ต้องการความสะอาดสูง มักเลือกใช้แบบ Indirect เนื่องจากแก๊สไม่สัมผัสตัวของวัตถุดิบ ส่วนในอุตสาหกรรมเคมีมักเลือกใช้แบบ Direct ที่ให้ความร้อนโดยตรงเนื่องจากความสะอาดไม่เป็นปัญหาในกระบวนการผลิตโดยตรงนี้

แหล่งอ้างอิง
ตูแวอิสมาแอ ตูแวบีรู.  2549.  Spray Dryer.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://web.yru.ac.th/~ dolah/ notes/403 4605-2-48/PRT-22/PRT_404841010-22.doc.  (22  มิถุนายน 2559).
พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา  รัตนาปนนท์.  2550.  การนำไปใช้ของSpray Dryer.  (ออนไลน์).