by admin admin

16 ตุลาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค9 จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีสกัดน้ำมันกัญชา