by satit.t satit.t

มาตราฐานขนาดเครื่องจะวัดกันที่กำลังการผลิต หรือความสามารถในการระเหยน้ำ

เช่น เครื่องสเปรย์ดรายขนาดกำลังการระเหย 50 ลิตร ต่อชั่วโมง

spray dryer 50 litre

หากป้อนน้ำเปล่าเข้าเครื่องสเปรย์ดรายขนาด 50ลิตร น้ำจะระเหยหมดใน 1 ชั่วโมง

แต่ในวัตถุดิบแต่ละอย่างมีค่าวามร้อนที่เหมาะสมในการใช้ในเครื่องสเปรย์ดรายไม่เท่ากัน

โดยทั่วไปในอาหารจะใช้อุณหภูมิที่ 150-180 องศาเซลเซียส

ดังนั้นการตั้งค่าเครื่องสเปรย์ดรายต้องปรับอุณหภูมิลงมา ทำให้กำลังการระเหยจะลดลง

จากการระเหยน้ำสูงสุด 50 ลิตรต่อชั่วโมง อาจลดลงเหลือ 30 ลิตรต่อชั่วโมง

ก่อนเลือกขนาดที่เหมาะสมควรน้ำวัตถุดิบนั้นๆมาทดสอบให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ดีที่สุด

เพราะหากเลือกค่าที่ต่ำจะส่งผลให้จำเป็นต้องเลือกขนาดของเครื่องสเปรย์ดรายที่ใหญ่เกินจำเป็น

ยกตัวอย่าง น้ำนม ที่มีเนื้อนมอยู่ 10% สเปรย์ดราย 100 กิโลกรัม จะได้นมผง 10 กิโลกรัม

น้ำที่ต้องระเหยออกประมาณ 100-10 = 90 กิโลกรัม

หากป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดราย 50ลิตร ที่ 180องศาเซลเซียส

จะใช้เวลาประมาณ 90/30 = 3 ชั่วโมง ในการสเปรย์ดราย

จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดว่าการทดลองหาจุดที่ดีที่สุด optimum point เป็นเรื่องสำคัญมาก

หากเป็นโปรเจคใหญ่ยิ่งส่งผลต่องบการลงทุนสูงเป็นหลักล้าน

บางครั้งในอุตสาหกรรมใหญ่ใช้อุณหภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส เนื่องจากวัตถุมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก