by author1 author1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

โดยดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์, ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ และนักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

Hi-Speed Extractor Hi-Yield Spray Dryer และ Hi-Nutrition Evaporator

วันอังคาร ที่ 25 ก.ค. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย