by author1 author1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

โดย ดร.เจนจิรา ผกาวัลย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

เรื่อของเครื่องจักรแปรรูปอาหารและยา Hi-Speed Extractor Hi-Yield Spray Dryer และ Hi-Nutrition Evaporator

วันพุธ ที่ 9 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย