by author1 author1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยและทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จำนวน ๑  ชุด กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เมื่อวันศุกร์ ที่  3 กันยายน  2564