by author1 author1

1.สกัดน้ำใบบัวบกด้วยการถังต้มสแตนเลส SUS-304

2.ทดสอบหาค่าความเข้มข้น (Brix) ด้วย Refractometer

3.กรองน้ำใบบัวบก ป้อนเข้าถังป้อน

4.สเปรย์ดรายด้วยอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส

5.ได้ผงแห้งสมุนไพรสกัดใบบัวบกพร้อมนำไปบรรจุจำหน่าย