by author1 author1

ดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด

บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด

ตามที่ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด  ได้ดำเนินการตกลงสั่งซื้อเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-50 EURO 3. จำนวน 1 เครื่อง กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอังคาร ที่  24-25 สิงหาคม  2564