by author1 author1

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องภิรัชฮอล์ 1-3 ไบเทค บางนา