by author1 author1

ขอขอบพระคุณ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่กรุณามาเยี่ยมชม โรงงานของสมาชิก พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้า เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย