by satit.t satit.t

พื้นที่ผิว Surface area มีสัมพันธ์ผันตรงกับความสามารถในการระเหย Evaporation

อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่าย ตัวอย่างปริมาณน้ำที่เท่ากันวางในแก้วที่อุณหภูมิเท่ากัน

เปรียบเทียบกับการเทน้ำลงบนพื้น น้ำในแก้วใช้เวลาหลายวันกว่าจะระเหยหมด แต่หากเทน้ำลงพื้น

น้ำจะระเหยในอากาศภายในไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งเทลงเป็นบริเวณกว้างยิ่งระเหยได้เร็ว

ทำไมน้ำถึงระเหยได้เร็วขึ้นเมื่อเทน้ำลงพื้น?

การเทน้ำทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสกับอากาศ สัมผัสกับความร้อน ใหญ่มากขึ้น

พื้นที่ที่มากขึ้นจะทำให้โมเลกุลของน้ำได้รับพลังงานได้มากขึ้น

การได้รับพลังงานของโมเลกุลที่มากพอจะทำให้โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหี่ยวจากกัน

เมื่อโมเลกุลน้ำหลุดจากการยึดเหนี่ยวทำให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส

หลักการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการระเหย ถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องจักรในหลากหลายการใช้งาน

ในเครื่องสเปรย์ดราย Spray dryer ใช้การฉีดพ่นของเหลวให้การเป็นละอองฝอยเล็กๆ เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสกับลมร้อน

ในเครื่องระเหยฟิล์มบาง Falling film evaporator ของเหลวจะไหลผ่านท่อหรือแผ่นโลหะจำนวนมาก ทำให้ของเหลว

ได้รับความร้อนผ่านผิวโลหะเกิดการไหลเป็นฟิล์มบาง ทำให้สามารถระเหยได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานความร้อน

หากใช้การให้ความร้อนแบบถังต้ม Boiling tank แบบเดิม ต้องใช้พลังงงานความร้อนสูงกว่าหลายเท่า

พลังงงานความร้อนที่มาก หมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่มาก

ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจที่จะบอกว่าธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่

การเพิ่มพื้นที่ผิวด้วยการสเปรย์นั้น นอกจากเครื่องสเปรย์ดรายยังมีการนำการสเปรย์มาใช้อีกหลากหลายฟังชั่น