by author1 author1

ขั้นตอนการบีบน้ำมันจากเมล็ดถั่วดาวอินคา

 

1.ถั่วดาวอินคาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่อง OIL PRESS เครื่องหีบน้ำมันแบบเย็น เป็นเครื่องสกัดน้ำมันแบบเย็นโดยแรงบีบอัดแบบเกลียวเพื่อสกัดน้ำมันออกจากวัตถุดิบ

3.ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วดาวอินคาที่ได้