by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำกวาวเครือขาวสกัด

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำกวาวเครือขาวสกัด

 


1.กวาวเครือขาวที่นำมาแปรรูป ทำเป็นของเหลวโดยใช้หม้อต้มก่อน  ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )

2.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำกวาวเครือขาวสกัดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นกระเทียม

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นกระเทียม


1.กระเทียมที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3. ผลิตภัณฑ์ผงกระเทียม

 

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน


1.เปลือกไม้ที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3. ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

1.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดกระชายขาวที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำจุลินทรีย์

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำจุลินทรีย์

1.น้ำจุลินทรีย์ที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงจุลินทรีย์ที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นลูกผักชี

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นลูกผักชี

1.ลูกผักชีที่นำมาแปรรูป ต้มสกัดเป็นรูปของเหลว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นลูกผักชีที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน

1.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นเปลือกไม้แอปเปิ้ลรมควัน

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นกระเทียม

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นกระเทียม

1.กระเทียมที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นกระเทียมที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำไก่ดำสกัด

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำไก่ดำสกัด

1. ไก่ดำที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงไก่ดำที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ต

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ต

1.น้ำสารแต่งกลิ่นที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER)  อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ตที่ได้