by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารแต่งกลิ่น

1.น้ำสารแต่งกลิ่นที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นที่ได้