by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำยางพารา

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำยางพารา

1.น้ำยางพารา

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำยางพาราที่ได้