by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผง จากน้ำใบหม่อน

1. ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป


2.ใบหม่อนที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

 

 

 

 

 

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนเข้มข้นที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำใบหม่อนที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผงจากมะขามแดง

ขั้นตอนแปรรูปการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดรายผงจากมะขามแดง


1.มะขามแดงที่นำมาแปรรูป

2. สมุนไพรที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด ถังต้มกวนผสม ( HEATING MIXING TANK )ถังกวนผสมใช้กวนผสมของเหลว และให้ความร้อนด้วย HOT OIL

3.ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำมะขามแดงเข้มข้นที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงมะขามแดงที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากน้ำกลีบบัวอบแห้ง

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากน้ำกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัวอบแห้งที่นำมาแปรรูป

 

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

 

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวอบแห้งที่ได้

 

4..นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

7.ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้