เครื่องแร่งแกรนูล (Granulator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตเพื่อแปลงวัสดุเป็นลูกเล็กๆ หรือเกรนูล โดยทั่วไปใช้กับวัสดุที่มีลักษณะเป็นเม็ด เช่น พลาสติก ยาง หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องการให้เป็นรูปลูกโดยมีขนาดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน