FREEZING MACHINE เป็นเครื่องที่ใช้ในการทำความเย็นสินค้าหรือวัตถุดิบโดยใช้ลมเย็นหรือสารเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของสินค้าให้ต่ำลง มักใช้ในการเก็บรักษาอาหารหรือวัตถุดิบที่ต้องการความเย็นสูง เช่น ปลา ซื้อแข็ง หรือผลไม้