CYCLONE THERMAL OXIDIZER เป็นระบบการทำลายสารต่าง ๆ ในอากาศโดยใช้อุณหภูมิสูงและการเผาไหม้ โดยมีการใช้กระแสลมในการแยกสารต่าง ๆ ออกจากอากาศก่อนที่จะนำเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เครื่องนี้มักใช้ในการกำจัดสารพิษและก๊าซตะกั่วในอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซพิษ