เครื่องบรรจุของเหลวลงขวดแบบสายพาน เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการบรรจุสารเคมีหรือของเหลวในขวดหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ โดยการใช้สายพานเพื่อส่งของเหลวจากถังหรือบ่อใหญ่ลงไปในขวด โดยมีขั้นตอนการทำงานอย่างย่อได้แก่:

1. **การเตรียมขวด**: ขวดที่จะบรรจุของเหลวจะต้องถูกเตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น ทำความสะอาด, ทำการฆ่าเชื้อ, และตรวจสอบความสมบูรณ์ของขวดเอง

2. **การตั้งค่าเครื่อง**: ให้ตั้งค่าเครื่องบรรจุให้เหมาะสมกับขนาดของขวดและปริมาณของเหลวที่จะบรรจุลงไปในขวด

3. **การส่งของเหลว**: สายพานจะถูกใช้ในการส่งของเหลวจากถังหรือบ่อใหญ่ลงมาในขวดอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการทำให้ของเหลวสึกทั้งน้ำ

4. **การป้องกันการรั่วหรือท่อน้ำเสีย**: เครื่องบรรจุจะต้องมีระบบที่มั่นคงเพื่อป้องกันการรั่วหรือการเสียของท่อน้ำในขณะที่มีการนำของเหลวลงในขวด

5. **การปรับปรุงและการทดสอบ**: หลังจากการบรรจุของเหลวลงในขวดเสร็จสิ้นแล้ว มักมีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพและการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าการบรรจุถูกทำอย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

การเลือกใช้เครื่องบรรจุของเหลวลงขวดแบบสายพานมักขึ้นอยู่กับลักษณะของสารเคมีหรือของเหลวที่ต้องการบรรจุ รวมถึงปริมาณการผลิตและความหนาแน่นของการทำงานด้วยครับ