FLASH DRYER เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการอบแห้งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการใช้ลมร้อนเพื่ออบแห้งสาร โดยให้ลมร้อนผ่านผ่านสารให้สารมีการแช่เฉพาะที่ผิวเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะถูกนำออกจากระบบ ทำให้สารไม่มีเวลาติดตัวกับอากาศรอบข้าง นำไปสู่การอบแห้งอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง