เครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว (Single Punch Tablet Press) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเม็ดยาหรือเม็ดสารหรือสารอื่น ๆ ที่มีรูปร่างแบบต่าง ๆ โดยการอัดสารให้เป็นรูปร่างของเม็ดที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยใช้แรงดันที่สร้างจากเครื่องมาตรฐานได้ ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้:

1. **หน่วยอัดเม็ด (Compression Unit)**: เป็นส่วนที่ใช้ในการอัดสารให้กลายเป็นรูปร่างของเม็ด มีลูกสูบที่ใช้ในการอัดสารและแม่พิมพ์ (die) ที่ใช้ในการรวมสารและอัดให้เป็นเม็ด หน่วยนี้มักมีการปรับแกนลูกสูบเพื่อควบคุมปริมาณสารที่อัดเข้าไปในแม่พิมพ์ตามที่ต้องการ

2. **หน่วยเปิด-ปิดแม่พิมพ์ (Die Opening and Closing Unit)**: เป็นส่วนที่ใช้ในการเปิดและปิดแม่พิมพ์ ทำให้สามารถดึงเม็ดยาที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยออกจากแม่พิมพ์ได้ และนำเม็ดที่เกิดขึ้นมาที่ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเม็ด

3. **ตราสารและจุดตัด (Feeding and Cutting Mechanism)**: เป็นส่วนที่ใช้ในการส่งสารเข้าไปในแม่พิมพ์ และตัดเม็ดที่เกิดขึ้นเมื่ออัดเสร็จสิ้นให้เป็นชิ้นส่วนที่สมบูรณ์

4. **ระบบควบคุมและตรวจสอบ (Control and Monitoring System)**: เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต เช่น การตรวจสอบแรงอัดของเม็ด การควบคุมปริมาณสารที่ใส่ลงในแม่พิมพ์ และระบบปรับแกนลูกสูบเพื่อปรับความแรงของการอัด

5. **โครงสร้างโค้งลูกสูบ (Cam Structure)**: เป็นส่วนที่ใช้ในการขับเคลื่อนลูกสูบขึ้นลงในการอัดสาร เพื่อให้สามารถรับแรงดันได้เท่าที่ต้องการ

6. **ส่วนอุปกรณ์เสริม (Auxiliary Equipment)**: ซึ่งอาจรวมถึงระบบทำละลายสาร ระบบเตรียมเม็ดเสริม ระบบหยอดเม็ด และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิต

เครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยวมักถูกใช้ในการผลิตปริมาณยาเล็กน้อยหรือการวิจัยและพัฒนาสูตรยาใหม่โดยเฉพาะ และมักนิยมใช้ในการผลิตสารที่มีรูปร่างที่ซับซ้อนน้อยลง