FILTER PRESS เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการกรองสารของเหลวโดยใช้แรงดันในการกดผ่านตัวกรอง เครื่องนี้ประกอบด้วยหลายห้องกรองที่มีสารเหลือเหลืออยู่ที่ต้องการกรอง โดยใช้แผ่นกรองที่เรียกว่าเข็มขัดในการกรองสารออกมาจนสะอาด สารที่ถูกกรองออกจะไหลออกมาทางท่อน้ำออก