ชุดพาสเจอร์ไรซ์ 3 ขั้น (Pasteurization Process 3-Step Set) เป็นระบบการพาสเจอร์ไรซ์ที่มีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและคงคุณภาพ โดยระบบนี้มีขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้:

1. **ทำความร้อน (Heating)**: ขั้นตอนแรกของชุดพาสเจอร์ไรซ์ 3 ขั้นเป็นการทำความร้อนของวัสดุเพื่อให้มีการฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ที่อาจติดมากับวัสดุ การทำความร้อนที่ใช้ในขั้นตอนนี้มักจะใช้ความร้อนที่สูงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ โดยมักใช้เวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทของวัสดุที่จะพาสเจอร์ไรซ์ เช่น นม, น้ำผลไม้, หรือเครื่องดื่มอื่นๆ

2. **การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)**: หลังจากทำความร้อนเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาความร้อนที่ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนที่แล้ว การควบคุมอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้สามารถพาสเจอร์ไรซ์ในระดับที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3. **การระบายออก (Cooling)**: หลังจากการพาสเจอร์ไรซ์เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการระบายออกของวัสดุ การระบายออกมีหน้าที่ในการลดอุณหภูมิของวัสดุลงในระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการต่อสู้จากความร้อนที่ได้รับและเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ชุดพาสเจอร์ไรซ์ 3 ขั้นมักนิยมใช้ในการพาสเจอร์ไรซ์วัสดุที่มีความละเอียดสูงเช่น นม, น้ำผลไม้, และเครื่องดื่มอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง โดยมักนำมาใช้ในโรงงานผลิตนม, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม, หรืออุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ที่มีการผลิตในปริมาณขนาดกลางถึงขนาดใหญ่