การสกัดเซลล์โมเลกุล (Molecular distillation) เป็นวิธีการกัดเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงใช้ในการแยกและทำความบริสุทธิ์สารประกอบของสารผสมของของเหลว โดยใช้ความแตกต่างในจุดเดือดของสารประกอบเหล่านั้น เทคนิคนี้มีประโยชน์มากสำหรับสารที่อ่อนไหวต่อความร้อนหรือมีจุดเดือดสูง