by satit.t satit.t

แน่นอนการตั้งค่าเครื่องสเปรย์ดรายอุณหภูมิเป็นเรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึง

หากเลือกอุณหภูมิไม่เหมาะสมอาจทำให้ผงไม่แห้ง หรือทำให้ผงไหม้

ในหลายครั้งที่เกิดเหตุการณืที่ตั้งค่าอุณหภูมิเท่ากัน แต่ป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดรายคนละเครื่อง

แต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์จากการสเปรย์ดรายที่เหมือนกัน

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

ต้องเข้าใจก่อนว่าอุณหภูมิที่วัดได้จากตัวเครื่องคืออุณหภูมิของจุดๆหนึ่งในตัวเครื่อง

ไม่ใช่อุณหภูมิความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ หรือพูดอีกนัยนึงคือไม่ใช่ปริมาณความร้อนที่วัตถุดิบได้รับ

ส่วนอื่นที่เป็นปัจจัยนอกจากองค์ประกอบทางกายภาพของตัวเครื่อง

ยังมีอีกหลายปัจจัย เช่น หัวฉีดพ่นฝอย ปั๊มป้อนของเหลว ปริมาณการป้อน ปริมาณลมร้อน ความเร็วลม

การฉีดพ่นฝอยละอองที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการสเปรย์ดรายที่แตกต่าง

การป้อนของเหลวที่มากเกินไปทำให้ผงไม่แห้ง หรือน้อยเกินอาจไม่ได้เป็นลักษณะผงที่ดี

ปริมาณลมร้อนที่แตกต่างจะทำให้การระเหยแห้งสเปรย์ดรายแตกต่าง แม้ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เท่ากัน

หากสแกนความร้อนภายในตัวเครื่องสเปรย์ดรายเราจะเห็นได้ว่าจุดต่างๆของเครื่องสเปรย์ดรายนั้น

มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ไม่ได้มีอุณหภูมิที่เท่ากันเป็นระนาบเดียวกันหมด

เราต้องควบคุมพลังงานความร้อนที่ของเหลวละอองได้รับที่พอเหมาะ

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีเซ็นเซอร์ที่ทำให้สามารถควบคุมเครื่องจักรควบคุมส่วนนี้ได้

ดังนั้นนอกจากอุณหภูมิแล้วเราต้องควบคุมปริมาณของลมร้อนให้ได้ค่าที่เหมาะสมด้วย