by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัดจากใบหม่อนและขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำใบหม่อน

1.ใบหม่อน

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

3.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบหม่อนเข้มข้นที่ได้