by author1 author1

ดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (Spray  Dryer) สามารถระเหยน้ำได้ ๑๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ที่ ๓๕๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง กับทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ทางบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการติดตั้ง,ทดสอบและส่งมอบเครื่องจักร ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่  16-23 สิงหาคม  2564