by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดและระเหยเข้มข้นจากน้ำใบชาแดง

ขั้นตอนการสกัดและระเหยเข้มข้นจากน้ำใบชาแดง

1.ใบชาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากใบชาที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5. ผลิตภัณฑ์น้ำใบชาแดงเข้มข้นที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดด่วนและระเหยเข้มข้นจากน้ำใบชาแดง

ขั้นตอนการสกัดด่วนและระเหยเข้มข้นจากน้ำใบชาแดง


1.ใบชาแดงที่นำมาแปรรูป


2.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากใบชาที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

5. ผลิตภัณฑ์น้ำใบชาแดงเข้มข้นที่ได้