by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม

1. น้ำแตงโมที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก

2.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมเข้มข้นที่ได้