by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ Microcrystalline Cellulose

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ Microcrystalline Cellulose

1.น้ำ Microcrystalline Cellulose ที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำ Microcrystalline Cellulose ที่ได้