by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำไข่ขาว

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำไข่ขาว

1.ไข่ขาวที่นำมาแปรรูป


2.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


3.ผลิตภัณฑ์น้ำไข่ขาวเข้มข้นที่ได้