by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำเก๊กฮวย

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำเก๊กฮวย

 

1.น้ำเก๊กฮวยนำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

 

3.ผลิตภัณฑ์ผงเก๊กฮวยที่ได้