by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำมะม่วง

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำมะม่วง


1.น้ำมะม่วงที่นำมาแปรรูป


2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER


3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำมะม่วงที่ได้