by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปร์ยดรายผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปร์ยดรายผงจากน้ำซุปปลา

 


1. วัตถุดิบซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปปลาที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปร์ยดรายผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปร์ยดรายผงจากน้ำซุปปลา

 


1. ซุปปลาวัตที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5.. ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปปลาที่ได้

 

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำซุปปลา


1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา


1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปที่ได้