by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและแปรรูปผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและแปรรูปผงจากน้ำซุปปลา

1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปปลาที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายจากน้ำอ้อยสกัด

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายจากน้ำอ้อยสกัด

 


1.น้ำอ้อยสกัดที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก


2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยสกัดเข้มข้นที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5. ผลิตภัณฑ์ผงอ้อยที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำซุปปลา


1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม

1. น้ำแตงโมที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก

2.แปรรูปด้วย (เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมเข้มข้นที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำแตงโม


1. น้ำแตงโมที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก


2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


3.ผลิตภัณฑ์น้ำแตงโมเข้มข้นที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายจากน้ำอ้อยสกัด

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายจากน้ำอ้อยสกัด

 


1.น้ำอ้อยสกัดที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการคั่น และการแยกน้ำแยกกาก


2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยสกัดเข้มข้นที่ได้

4. แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5. ผลิตภัณฑ์ผงอ้อยที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นและสเปรย์ดรายผงจากน้ำซุปปลา


1.น้ำซุปปลาที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำซุปปลาเข้มข้นที่ได้


4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง


5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำซุปที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำไข่ขาว

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำไข่ขาว

1.ไข่ขาวที่นำมาแปรรูป


2.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


3.ผลิตภัณฑ์น้ำไข่ขาวเข้มข้นที่ได้