by author1 author1 ไม่มีความเห็น

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง สู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม”

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมประชุมกับทางคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม