by author1 author1

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48 “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

สัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 48

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ท่านอลงกรณ์   พลบุตร   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาสัมมนาเชิงวิชาการ  ร่วมกับเครือข่าย ศภ.8 กสอ./กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ/กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร/สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี/สภาเกษตรแห่งชาติ/สมาคมเครื่องจักรกลไทย/มทร.ธัญบุรี/สกท.   ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด วันอังคารที่ 23 มี.ค. 64